การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

รหัสและชื่อรายวิชา 2601 – 2105 การเลี้ยงกุ้ง (Shrimp Culture) 3 ( 6 )
ระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการเลี้ยงกุ้ง
2. เพื่อให้สามารถวางแผนและจัดการเลี้ยงกุ้งอย่างมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในงานอาชีพการเลี้ยงกุ้ง และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน

มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเลี้ยงกุ้ง
2. เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ น้ำ อาหารและพันธุ์กุ้งก่อนการเลี้ยงสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่
3. เลี้ยงกุ้งตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม
4. ปฏิบัติดูแลรักษากุ้งตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายการเลี้ยงและจำหน่ายกุ้ง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทการเลี้ยงกุ้ง การเลือกทำเลสถานที่เลี้ยง การเตรียมบ่อ คุณภาพน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำ วิธีการปล่อยกุ้ง อาหารและการให้อาหาร การป้องกันกำจัดโรคพยาธิศรัตรู ปัญหาและวิธีการแก้ไข การบันทึกข้อมูลและประเมินผลผลิต การจับและลำเลียง การคำนวณต้นทุนการผลิต และทำบัญชี

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!